odpady.sulikow.pl

gospodarka odpadami


Gospodarka odpadami

Informacje o osiągniętych w danym roku kalendarzowym przez gminę oraz przez podmioty nie działające na zlecenie gminy, prowadzące działalność na terenie gminy, poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania

Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250) informujemy, że:
- osiągnięty przez Gminę Sulików w 2015 r. poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania wynosi 0%,

- osiągnięty przez Gminę Sulików w 2015 r. poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła wynosi 19%,

- osiągnięty przez Gminę Sulików w 2015 r. poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne wynosi 100%.

Informacje o poziomach wymaganych do osiągnięcia w danym roku kalendarzowym - poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania wynosi 50%
- poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła wynosi 16%
- poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne wynosi: 40%


ARCHIWUM ZA ROK 2014
Na podstawie art. 3, ust. 2, pkt 9, lit. c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.) informujemy, że:
- osiągnięty przez Gminę Sulików w 2014 r. poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania wynosi
0 %,

- osiągnięty przez gminę Sulików w 2014 r. poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła wynosi 9 %.

Informacje o poziomach wymaganych do osiągnięcia w danym roku kalendarzowym

- poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania wynosi 50 %
- poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami następujących frakcji odpadów komunalnych : papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła wynosi 14 %

Powrót na stronę główną