odpady.sulikow.pl

gospodarka odpadami

Do pobrania

Wójt Gminy Sulików informuje, że są do pobrania deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Deklaracje można również pobrać w Urzędzie Gminy Sulików (w Biurze Obsługi Klienta) oraz u sołtysa wsi.

Poniżej znajdują się deklaracje do pobrania wraz ze wzorami przykładowymi jak należy wypełnić deklaracje.


Wniosek o nieodpłatne wykonanie usługi transportu i zagospodarowania odpadów budowlanych i rozbiórkowych, powstałych w wyniku prowadzenia drobnych robót niewymagających pozwolenia na budowę ani zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych, w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

DLA MIESZKAŃCA

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI – nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalneDLA OSÓB PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI – nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

1. Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
2. Wzór oświadczenia o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
3. Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych


Powrót na stronę główną