odpady.sulikow.pl

gospodarka odpadami

Akty prawne

USTAWY

1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 250)

2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21)


ROZPORZĄDZENIA

1. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (Dz. U. z 2012 r., poz. 299);

2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r., Nr 122);

3. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 maja 2012 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi (Dz. U. z 2012 r., poz. 630);

4. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych i zebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi (Dz. U. z 2016 r., poz. 934)

5. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 maja 2012 r, w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczenia masy tych odpadów (Dz. U. z 2012 r., poz. 676);

6. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 września 2012 r. w sprawie mechaniczno-bilogicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych (Dz. U. z 2012 r. , poz. 1052).

UCHWAŁY

1. REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY SULIKÓW
- Uchwała nr XIX/147/16 z dnia 29.06.2016 r.


2. PRZYJĘCIA OBOWIĄZKU ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NA TERENIE GMINY SULIKÓW, NA KTÓRYCH NIE ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY, A POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
- Uchwała nr XXVIII/203/12 z dnia 29 listopada 2012 r.


3. TERMINU, CZĘSTOTLIWOŚCI I TRYBU UISZCZENIA OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
- Uchwała nr XIX/149/16 z dnia 29.06.2016 r.

4. SPOSOBU I ZAKRESU ŚWIADCZENIA USŁUG W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NA TERENIE GMINY SULIKÓW I ZAGOSPODAROWANIA TYCH ODPADÓW
- Uchwała nr XIX/148/16 z dnia 29.06.2016 r.

5. WYBORU METODY USTALENIA OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ STAWKI TEJ OPŁATY I STAWKI OPŁATY ZA POJEMNIK
- Uchwała nr IX/62/15 z 9 czerwca 2015 r.

6. W SPRAWIE WZORU DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI SKŁADANEJ PRZEZ WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI ZNAJDUJĄCEJ SIĘ NA OBSZARZE GMINY SULIKÓW
- Uchwała nr VI/42/15 z dnia 25 marca 2015 r.
- Uchwała nr IX/63/15 z 09.06.2016 r.

7. W SPRAWIE WYMAGAŃ, JAKIE POWINIEN SPEŁNIAĆ PRZEDSIĘBIORCA UBIEGAJĄCY SIĘ O UZYSKANIE ZEZWOLENIA W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH
- Uchwała nr XXIII/168/12 z 28.06.2012 r.

Powrót na stronę główną